24/7 Kontaktoni në +389 71 254 392

1. PËRMBAJTJA E MARRËVESHJES

Organizatori i udhëtimit garanton realizimin e marrëveshjes sipas përshkrimit në program. Përmbajtja e marrëveshjes do të bëhet në mënyrë të plotë dhe siç përshkruhet, përveç në rast të ndikimit të "forcës madhore", e cila nuk mund të parashikohet (luftë, sulmet terroriste, greva, fatkeqësitë natyrore, të trafikut dhe problemet teknike në bartjen , ose të ngjashme ).2. APLIKIMI-MARRËVESHJA DHE PAGESA

Një aplikim për një kontratë udhëtimi bëhet deri në mbushjen e vendeve, me pagesën e paradhënies së çmimit të treguar në çdo program individual. Aplikimet mund të bëhen në pikën e shitjes së Eurosave në Shkup dhe në të gjitha agjencitë e tjera të autorizuara për të shitur programet e saj. Kur regjistrohet, blerësi paguan një paradhënie prej 30% të vlerës së marrëveshjes dhe pjesa tjetër pas konfirmimit të rezervimit nga sektori i rezervimit, jo më vonë se 15 ditë përpara marrëveshjes. Në qoftë se një pasagjer në një periudhë të tillë te marrëveshjes nuk kryen pagesen shtesë, organizatori do të konsiderojë se udhëtari anulon marrëveshjen dhe do ta ngarkon per hargjimet e anulimit te marrëveshjes sipas kushteve të Nenit .6 "Anulim i udhëtimit" nga pasagjeri. Kur regjistrohet, pasagjeri nënshkruan një marrëveshje aplikimi me një deklaratë - deklaroj që jam i njohtuar me programin dhe me Kushtet e Përgjithshme të udhëtimit dhe që i pranoj plotësisht ato! Dhe Kushtet e Përgjithshme të Udhëtimit, bëhen një detyrim ligjor për organizatorin dhe udhëtarin.3. ÇMIMI I MARRËVESHJES

Çmimet për të gjitha udhëtimet publikohen në denarë apo në euro me detyrimin për të paguar në denar ekuivalent sipas kursit të këmbimit në tregun valutor - publikuar nga organizatori. Çdo kërkesë për shërbime shtesë nënkupton pagesa shtesë. Organizatori mban të drejtën për të ndryshuar çmimin e marrëveshjes në rast të ndryshimit të çmimeve të hoteleve, transportit dhe shërbimeve të tjera, si dhe në rast të një ndryshimi në kursin e këmbimit valutor në treg. Për të rritur çmimin deri në 10% nuk kërkon pëlqimin e blerësit (llogaritet në pjesën tjetër të pagesës). Me një rritje prej më shumë se 10%, blerësi ka të drejtë të ndërpresë kontratën pa detyrimin për të kompensuar dëmin që rezulton nga anulimi. Nëse udhëtari nuk e informon organizatorin e udhëtimit se ai po heq dorë nga kontrata brenda afatit të caktuar, konsiderohet se ai ka pranuar çmimin e ri. Publikimi shtesë i një uljeje të çmimeve të udhëtimit (për shembull, uljet e minutës së fundit) nuk mund të vlejne per kontratat e lidhura para publikimit dhe nuk mund të jetë bazë për ndonjë kundërshtim ose ankesë të udhëtarit ndaj organizatorit të udhëtimit.4.KATEGORIZIMI DHE PËRSHKRIMI I SHËRBIMEVE

Hotelet dhe apartamentet e ofruara jane përshkruar sipas kategorizimit zyrtar në kohën e publikimit të katalogut. Cilësia e shërbimeve është e standardizuar nga autoritetet lokale të turizmit. Standardet e vendosjes dhe shërbimit ndryshojnë sipas destinacionit dhe nuk krahasohen. Organizatori nuk merr përgjegjësi për ndonjë informacion tjetër me gojë ose me shkrim, që nuk është në përputhje me përshkrimin e shërbimeve në programin e ofruar. Nëse udhëtari nuk ka bere marreveshje per shërbime të caktuara me shkrim, me kualitete dhe cilësi shtesë, nuk ka bazë për paraqitjen e ankesës me organizatorin e udhëtimit.5. E DREJTA PËR ORGANIZËN PËR NDRYSHIMET NË PROGRAM DHE MIRATIMIN E RREGULLIMIT

Organizatori ka të drejtë të ndryshojë programin (në kohëzgjatje ose përmbajtje) në rast të forcës madhore ose rrethanave të jashtëzakonshme që ai nuk mund të parashikojë, shmangë ose heqë. Pjesëmarrësi i udhëtimit ka të drejtë të rimbursojë shumën për shërbimet e parealizuara. Në raste të rralla, kur nuk është e mundur për të akomoduar pika tuaj të zgjedhur, për shkak të arsyeve teknike ose "mbi rezervimit" nga hoteliere, organizatori do të strehojë udhëtaret, sipas mundësive në një moment të caktuar,ne object te së njëjtës kategori ose kategorie më të lartë pa pagesë. Organizatori mban të drejtën të shtyjë ose të anulojë marrëveshjen në rast të një numri të pamjaftueshëm të udhëtarëve të regjistruar sesa minimumi i përcaktuar për një marrëveshje të caktuar. Organizatori është i detyruar të njoftojë të gjithë blerësit për anulimin e të paktën 5 ditëve para fillimit të udhetimit dhe të kthejë fondet e paguara plotësisht me se voni brenda 8 ditëve nga dita e anulimit6. E DREJTA E UDHETARIT PËR ANULIM TE UDHETIMIT

Udhëtari mund të anulojë udhëtimin në çdo moment dhe duhet ta bëjë këtë me shkrim. Data e anulimit me shkrim është baza për llogaritjen dhe mbledhjen e kostove të anulimit (në lidhje me çmimin bazë të marrëveshjes), sipas shkallës në vijim:
- për anulimin deri në 30 ditë para udhëtimit, 5%
- për anulimin nga 29 deri në 22 ditë para udhëtimit 10%
- për anulimin nga 21 deri në 15 ditë para udhëtimit 20%
- për anulimin nga 14 deri në 08 ditë para udhëtimit 50%
- për anulimin nga 07 deri në 01 ditë para udhëtimit 90%
- nëse udhëtari nuk paraqitet ose anulon marrëveshjen në ditën e realizimit të tij, organizatori mban te drejten per te mos kethen shumën totale të marrëveshjes , p.sh. 100%
Në rast të anulimit të një " prenotim rezervimi" të konfirmuar tashmë, organizatori do të paguajë një tarifë rimbursimi në shumën e pagesës paradhënie të paguar. Nëse një pasagjer anulon prenotimin të paktën 15 ditë para nisjes te konfirmuar më parë, në qoftë se organizatori mundet të ndryshojë rezervimin atehere nga klienti do të merr pagese i vetëm koston e harxhimeve manipulative në vlerë € 10 / euro për marrëveshjen e aplikimit. Nëse udhëtari anulon marrëveshjen para udhëtimit, për arsye qe ai nuk ka mund të parashikojë, për të parandaluar oselarguar (sëmundje, lëndim ose vdekje në familje me te ngushte , fatkeqësi natyrore, etj), bazuar në një certifikatë të vlefshme nga autoritetet kompetente ,në kete rast nuk pagua tarifën e anulimit sipas shkalles qe eshte vendosur , por vetëm shpenzimet që rrjedhin nga anulimi i marrëveshjes, për të cilën organizatori është i detyruar për të paguar pa të drejtë për rimbursim. Nëse një pasagjer dëshiron për tu siguruar nga më te mësipërmet - arsyet e paparashikueshme për anulimin e marrëveshjes të bërë në periudhën nga nënshkrimit të kontratës për të udhëtuar nga fillimi I udhëtimit, ne rekomandojmë për të siguruar "rrezikun e dështimit të udhëtimit turistik" tek Kompania e Sigurimeve. Kjo polise e sigurimit mund të organizohet dhe paguhet në pikën e shitjes, njëkohësisht me pagesën e marrëveshjes.7. DETYRIMET DHE TË DREJTAT E ORGANIZUESIT TË TRAVELIT

Organizatori është i detyruar të kujdeset për zbatimin e shërbimeve dhe përzgjedhjen e shërbimeve me vëmendjen e një organizator të mirë, dhe te kujdeset per interesat e udhëtarëve në përputhje me parimet profesionale në turizëm. Organizatori është i detyruar ti mundesoje udhëtarit të gjitha shërbimet e cekura ne listen e rregullores individuale të programit , dhe është përgjegjës për ndonjë dështim te pa kryer te shërbimit ose një pjesë të shërbimeve. Organizatori përjashton të gjitha përgjegjësitë në rast të ndryshimit dhe dështimit të shërbimit efekt të shkaktuar nga forca madhore dhe vonesën e mjeteve te transportit për të cilat transportuesi nuk është përgjegjës sipas rregulloreve në fuqi dhe konventat ndërkombëtare. Tour Operatori nuk pranon asnjë përgjegjësi nëse misioni diplomatik dhe konsullor të refuzojë lëshimin e vizës së hyrjes ose të vonojë dhënien e vizës, ose në qoftë se zyra e emigracionit t e një vendi të huaj nuk e miraton hyrjen e një pasagjeri, ose pasoja të tjera që vijojne për shkak të një mangesie të mundshme ose humbjen e dokumenteve të udhëtimit të udhëtarit. Në këto raste, udhëtari paguan vetëm kostot shtesë.8. DETYRIMET DHE TË DREJTAT E PASSENGERIT

Udhëtari është i obliguar të kujdeset, ai vete personalisht,per dokumentet dhe sendet e tij te plotësojnë kushtet e parashikuara kufitare, doganat, shëndetin dhe rregulloret e tjera të vendit te vet dhe vendit t e udhetimit , të përmbahen rregullave te objekte hotelierike , si dhe në mjetet e transportit, dhe të bashkëpunojë me përfaqësuesin / shoqeruaesin e organizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në mirëbesim. Në rast të mospërmbushjes së këtyre detyrimeve, pasagjeri do t'i përgjigjet kryerësit për dëmin e shkaktuar. Pasagjerët që shkelin rregullat në objekte ose automjetet mund të largohen nga aranzhmani. Udhëtari është I detyruar për të posedojë një pasaportë të vlefshme dhe të informohet nga organizatori nëse vendi i destinacionit (ose vende me të cilat udhëtojnë në tranzit) nevojitet vizë e cila tem und te mirret ne kohe. Udhëtari është i detyruar të njoftohet per rregullat e këmbimit valutor dhe doganor në vendin dhe vendet e tij ku ai udhëton. Udhëtari është i detyruar të mbajë dhe të përgjigjet personalisht, për të gjitha dokumentet e tij, paratë dhe bagazhet personale për të gjithë kohën e udhëtimit.9. TRANSPORTI AJROR

Transporti ajror i pasagjerëve rregullohet nga rregullat ndërkombëtare të trafikut ajror, si dhe rregullat e linjës ajrore që angazhon organizatori I udhëtimit. Për të gjitha udhëtimet e linjave ajrore në linjat e rregullta, konsiderohet si transporti i pasagjerëve të klasës ekonomike. Në rast të ndryshimit të kohës së parashikuar të fluturimit nga kompania ajrore dhe vonesa të avionit (një ose më shumë fluturime ose fluturime çarter gjatë udhëtimit planifikuar), organizatori i udhëtimit nuk do të jetë përgjegjës për çdo pasojë të shkaktuar nga vonesa, zbatohen rregulloret e fushës e trafikut ajror. Mospajtimi i të dhënave personale të dhëna nga organizatori i udhëtimit me të dhënat e pasaportës së pasagjerit (të tilla si duke i dhënë emrat e cunguar dhe jo të plota nga ana e pasagjerit) është pasojë e zakonshme e shkruarjes te avio biletave të reja, me shpenzimet që shkojne ne kurriz te udhëtarit ose deklaruar qe bileta është e parregullt, gjatë udhëtimit, me pasoja serioze për pasagjerët. Udhëtari është përgjegjës për bileten e fluturimit të tij që nga momenti kur ai e merr atë nga udheheqesi ne aeroport ose zyrtari i agjencisë në perfaqesi. Nuk ka mundësi të lëshojë një bilete të dyfishta, si dhe një bording hyres. Udhëtarët mbartin plotësisht pasojat e humbjes ose humbjes gjatë udhëtimit.


9-a. TRANSPORTI ME BUS DHE TRANSFERI ME BUS

Udhetimi me avobus dhe transferet me autobusë kryen me autobusë standarde turistike sipas rregullave dhe kritereve që vlejne në vendet ku eshte regjistruar transportuesi te cilin e angazhon organizatori i udhëtimit. Si rregull, nuk ka asnjë rregullim paraprak të ulëseve për udhëtarët, as një mënyrë fikse për ndryshimin e vendeve gjatë udhëtimit me autobus. Përjashtimet mund të jenë do udhëtimeindividule me autobus; dhe në raste të tilla ky udhëtim rregullohet me një dispozitë të veçantë në vetë programin e udhëtimit. Në rast të vonesës te autobusit për shkak të motit, kushtet e jashtëzakonshme të trafikut, vonesa të tepërta në kufi: shkatërrim të njëjtë ose të ngjashme tour operatori nuk është përgjegjës për çdo vonesë që rezultonë. Dispozitat që kanë të bëjnë me udhëtimet e një anije ose të një hekurudhore përcaktohen në programet e udhëtimit që parashikojnë përdorimin e këtyre mjeteve.


10. BAGGAGE

Udhëtari ka të drejtën e bagazhit të lirë, deri në 15 kg në fluturime me charter dhe 20 kg në linjat ajrore të rregullta. Në transportin e autobusit lejohet bagazh i lirë nga një qese udhëtimi (deri në 20 kg) për pasagjer. Për çdo kilogram të bagazhit, domethënë çanta e udhëtimit të lejuar, paguhet në varësi të destinacionit të udhëtimit. Fëmijët deri në 2 vjet udhëtim ajror dhe fëmijët që nuk paguajnë biletën në autobus, kanë të drejtën e bagazhit të lirë në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Si valixhe, nuk lejohet të importojë mallra, ushqime, pije, droga, lëndë narkotike, substanca kimike dhe të tjera të ndezshme, armë, kafshë, bimë, ambalazhe dhe sende të ngjashme. Gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të bagazhit nga automjeti, pasagjeri me prani personale është përgjegjës për të njëjtën gjë. Gjatë realizimit të marrëveshjes së bagazheve udhëtari vete kujdeset. Prandaj, ju rekomandojmë që para udhëtimit të bëni një polise sigurimi te udhëtimit me sigurimin e bagazheve, nëpërmjet një kompanie sigurimi, e cila mund t'i paguhet ne agjenci. Organizatori nuk mban përgjegjësi për bagazhin e shkatërruar ose të humbur, si dhe për bagazhet e humbura ose sendet me vlerë gjatë qëndrimit në hotel (Ne rekomandojmë që të merrni me qera një kasafortë në hotelit).11. RREGULLAT DHE MBROJTJA E SHËNDETËSISË

Udhëtari është i detyruar të informohet ne institucionin shëndetësor kompetent dhe të respektojë rregulloret shëndetësore për udhëtimin në një vend të caktuar (nevoja për një vaksinë ose dokument shëndetësor). Në rastin e një sëmundjeje ose aksidenti gjatë përdorimit të paketes, kostoja e trajtimit ose ndërhyrja e mundshme mjekësore paguhet nga udhëtari. Prandaj, ju rekomandojmë që para udhëtimit të bëni një polise për sigurimin e udhëtimit përmes kompanisë së sigurimeve, e cila mund t'i paguhet ne agjenci.12. AKOMODIMI NË DHOMA DHE APARTAMENTE

Nëse pasagjeri-bleresi I paketesd nuk ka kontraktuar një dhomë/ apartament me karakteristika të veçanta, ai do të pranojë çdo dhomë / apartament të regjistruar zyrtarisht për akomodim në objektin e dakorduar, të përshkruar në katalog dhe në listën e çmimeve. Nëse është e mundur, organizatori do të përpiqet t'i përgjigjet kërkesave shtesë të udhëtarit (rehati, orientimi i dhomës, katit, etj.), Por nuk mund të garantojë përmbushjen e një kërkese të tillë. Strehimi i zakonshëm në dhoma është nga ora 14:00, dhe largimi nga dhomat është deri në orën 10:00 (përveçse kur parashihet ndryshe në rregullat e shtëpisë).12 a. TRAVEL INDIVIDUAL

Për "rezervime dhe aranzhmane" individuale, udhëtari paguan një depozitë në emër të kostove të prenotimit. Nëse rezervimi pranohet nga udhëtari, depozita llogaritet në çmimin e udhëtimit. Nëse rezervaimin nuk e konfirmon organizatori I udhëtimit, depozita i kthehet udhëtarit në tërësi. Nëse pasagjeri nuk e pranon rezervimin e ofruar ose konfirmuar, organizatori mban te drejten e mbajtjes se depozitës në tërësi. Dispozitat e pikës 6 të Kushteve të Përgjithshme të Udhëtimit nuk zbatohen për rezervimet individuale dhe aranzhimet13. ZGJIDHJA E ANKESAVE

Në rastin e performancës jo të plotë ose të dobët të cilësisë së shërbimeve, udhëtari ka të drejtë për kompensim të përshtatshëm, zbatohet vetëm nëse ka te bashkangjitur nje ankesë me shkrim për të mos ofruar sherbimet e kontraktuara. Çdo udhetar (nënshkruesi) i kontratës ka të drejtë në ankese në bazë të një shërbimi të pa ofruar. Organizatori nuk do të pranojë ankesa grupore që paraqiten nga disa kliente kontrate nenshkrues në bazë të një ankese. Procedura për paraqitjen e kundërshtimit:
- Në vend menjëherë pasagjeri shpall shërbimin joadekuat tek përfaqësuesi e organizatorit dhe nëse nuk është i pranishëm, ofruesi i shërbimit. Udhëtari është i detyruar të bashkëpunojë me përfaqësuesin dhe ofruesin e shërbimit në mirëbesim me qëllim që të eliminohen arsyet e kundërshtimit. Në qoftë se një pasagjer nuk e pranon zgjidhjen e propozuar për ankesën që korrespondon me shërbimin të paguar, organizatori nuk do të pranojë asnjë kërkesë shtese të pasagjerëve dhe nuk do të përgjigjet për atë.
- Nëse arsyeja e ankesës nuk zgjidhet, pasagjeri përpilon me përfaqësues një konfirmim me shkrim (raport).
- Jo më vonë se 8 ditë pas përfundimit të marrëveshjes, udhëtari parashtron ankese me shkrim në vendin e pageses te paketes, dhe të paraqesë një konfirmim me shkrim (Raporti) të nënshkruar nga përfaqësuesi si dhefletepagesa eventuale për shpenzime shtesë. Organizatori do të pranojë në procedurë vetëm ankesat e dokumentuara plotësisht brenda afatit të caktuar prej 8 ditësh.
- Organizatori është i detyruar të marrë një vendim me shkrim brenda 14 ditëve nga marrja e ankesës në pikën e shitjes. Organizatori mund ta shtyjë afatin për vendimin e ankesës për të plotësuar informacionin dhe për të kontrolluar ankesat e deklaruara me ofruesin e shërbimit. Organizatori do të zgjedhë vetëm ato ankesa për të cilat arsyet që i kanë shkaktuar nuk kane mundur të zgjidhen shkaktaret.
- Deri sa organizatori nuk sjell një vendim lidhur me ankesën, udhëtari heq dorë nga ndërmjetësimi i ndonjë personi tjetër, procedurave gjyqësore apo dhënien e informacionit në media. Mos permbajtja e klientit ne përputhje me te njejten ose prishje te procedures te filluar me ndonjë aktivitet te përmendur apo jo, jep arsye për të refuzuar të njëjtat kundërshtime, ndërprerë procedure të filluar dhe të paraqitjes së një ankese para autoriteteve kompetente nga organizatorët per Rimëkëmbje te demit te pësuar dhe reputacionin e ndërprerë në publik.
- Tarifa më e lartë për një ankesë mund të arrijë shumën deri në shumën e pjesës qe reklamohet per shërbimet, por ajo nuk mund të përfshijë shërbimet të shfrytezuara, si dhe shumën totale të marrëveshjes. Kjo përjashton të drejtën e blerësit për të paguar "dëmin ideal".14. DREJTËSIA E GJYKATËS

Në përputhje me pikën 13 të këtyre kushteve, blerësi i shërbimeve nga një program i caktuar ka të drejtë të parashtrojë ankesë tek organizatori i udhëtimit. Nëse një klient nuk është i kënaqur me vendimin e organizatorit ka të drejtë të kërkojë arbitrazh shtesë dhe mendimin e Gjykatës së Nderit në ECTM ose nga gjykata kompetente në Shkup.Eurosava - Shkup